นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายมงคล เจนจิตติกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.สุมล ปวิตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความเสี่ยงฯ ดร.เลาจนา เชาวนาดิศัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556 โดยมี นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11 กันยายน 2556

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ จัดการอบรมหลักสูตร “Patrol and Quality Control of Cosmetics” แก่บุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจากห้องปฏิบัติการภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 คน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและองค์ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทางเคมี ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สีห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน และการตรวจวิเคราะห์กรดไทโอไกโคลิกในผลิตภัณฑ์ดัดผม ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเฃียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้ง 2 ประเทศให้มีการประสานงานกันได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ณ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556

นายมงคล เจนจิตติกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยาย เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดแนวคิดในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 4 กันยายน 2556

นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาการทบทวนระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดำเนินงานการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องแม่นยำ ตามวิธีที่กำหนด รวมถึงการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ โดยมี นางหรรษา ไชยวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 3 กันยายน 2556

นายมงคล เจนจิตติกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะ ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ และผู้ควบคุม/ดูแลงานยาพาหนะ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวิทยากร จาก สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี และกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้ด้านความสามารถในการขับขี่รถยนต์ การดูแลบำรุงรักษา เสริมสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และวินัยในการขับขี่ปลอดภัย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 สิงหาคม 2556

นายมงคล เจนจิตติกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะ ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ และผู้ควบคุม/ดูแลงานยาพาหนะ ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวิทยากร จาก สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี งานจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรี และกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้ด้านความสามารถในการขับขี่รถยนต์ การดูแลบำรุงรักษา เสริมสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และวินัยในการขับขี่ปลอดภัย ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 31 สิงหาคม 2556

เครือข่าย DMSC<ดูทั้งหมด>

สถิติการเข้าชม

ข่าวด่วนเพิ่มเติม

ข่าวประกาศเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม


Poll

ระดับความพึงพอใจของท่านต่อมาตรฐานการให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือ

Loading ... Loading ...

ระบบสารสนเทศของกรม

 

หน่วยงานอื่น

  • เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา