กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร สชพ. 20 เมษายน 2560
 
 
รายงานประจำปี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559   ...เผยแพร่วันที่ 6-มิ.ย-60
บทคัดย่อและรางวัดนำเสนอผลงานวิชาการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560  ...เผยแพร่วันที่ 6-มิ.ย-60
รายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง รอบ 6 เดือน ประจำปี่ 2560    ....เผยแพร่วันที่ 6-มิ.ย-60
แผนปฏิบัติราชการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560   ...เผยแพร่วันที่ 29-มี.ค-60
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560   ....เผยแพร่วันที่ 20-ก.พ-60
กรอบการปฏิบัติราชการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560    ....เผยแพร่วันที่ 20-ก.พ-60
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ....เผยแพร่วันที่ 3-ก.พ-60
Technology Roadmap(TRM) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์    ...เผยแพร่วันที่ 5-ม.ค-60
แผนผังเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    ....เผยแพร่วันที่ 27-ต.ค-59
ประกาศณียบัตรการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO15189:2012 และ ISO15190:2003   ....เผยแพร่วันที่  17-พ.ย-59
ประกาศ ผลการสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 โครงการ   ...เผยแพร่วันที่ 12-ก.ค-60
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดตรวจ Neonatal 17-OHP ELISA Assaym จำนวน 20,000 tests   ...เผยแพร่วันที่ 27-มิ.ย-60
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   ...เผยแพร่วันที่ 22-มิ.ย 60
ประกาศ ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด   ....เผยแพร่วันที่ 22-มิ.ย-60
ประกาศ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด  ....เผยแพร่วันที่ 5-มิ.ย-60
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอ พร้อมว่างเครื่องสกัดอัตโนมัติ  ....เผยแพร่วันที่ 9-พ.ค-60
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอ พร้อมวางเครื่องอัตโนมัติ   ....เผยแพร่วันที่ 25-เม.ย-60 
ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลภายใต้แสงยูวี จำนวน 1 เครื่อง   ....เผยแพร่วันที่ 29-มี.ค-60
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลภายใต้แสงยูวี จำนวน 1 เครื่อง   ....เผยแพร่วันที่ 1-มี.ค-60
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ไมโครไตเตอร์    ....เผยแพร่วันที่ 20-ก.พ-60
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ไมโครไตเตอร์ ชนิด 96 ฟหลุม จำนวน 18,000 เพลท เผยแพร่วันที่ 1ก.พ 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดกรดนิวคลิอิกบริสุทธิ์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง  ....เผยแพร่วันที่ 3-พ.ย-59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง  ....เผยแพร่วันที่ 3-พ.ย-59
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....เผยแพร่วันที่ 14-ต.ค-59
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดกรดนิวคลิอิกบริสุทธิ์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ....เผยแพร่วันที่ 14-ต.ค-59
   
   
 
 
การสัมนาด้านชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 3 "Technology Roadmap for Medical Life Sciences Innovation"ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560" ณ ห้องประชุม 801 อาคาร8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
 
    
    
    
   
 
 เตือนไวรัสเรียกค่าไถ่
  พรบ. คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนต้องรู้
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  แนวปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
  ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุง
         การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ 2558 ยกเลิก !
  ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุง   
         การตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ 2559 ล่าสุด!

 

 

Conte
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่4 ความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล
 เอกสารประกอบการประชุม สื่อสารการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.0 ปี 2560
 แบบฟอร์มรายงาน การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน
 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานและรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สรุปตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล(IPA) สถาบันชีววิทยาศาตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 คู่มือการใช้งานระบบ doc
 คู่มือติดตามผลการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี พ.ศ 2560
 เอกสารการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
สไลด์นำเสนอ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง สชพ. วันที่ 2 กันยายน 2559
 รายงานการประชุมทบทวนบริหารงานระบบคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
 คุณลักษณะกลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่มีการจัดทำคำขอจากหน่วยงานต่างๆของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560
 เอกสารควบคุมภายใน
Thalassdoc001manual
 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 แบบฟอร์ม WG4
 รายงานประจำปี 2558 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย
nt
 
 
AmazingCounters.com
 Website counter