banner
 
   อาหาร    ยา    ชีววัตถุ    สมุนไพร
 บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร  บริการตรวจวิเคราะห์ยา  บริการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ  บริการตรวจวิเคราะห์สมุนไพร
   เครื่องสำอางวัตถุอันตราย    รังสีและเครื่องมือแพทย์    ชัณสูตรโรค    ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง
 บริการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางวัตถุอันตราย  บริการตรวจวิเคราะห์รังสีและเครื่องมือแพทย์  บริการตรวจวิเคราะห์ชัณสูตรโรค  ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง
   ค่าธรรมเนียมการทดสอบ    อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์    ผลิตภัณฑ์
 การชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ  อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์  ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
     
   คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2554    คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2553    คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2552    คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2551
 เอกสารผลการปฏิบัติราชการปี 2554  เอกสารผลการปฏิบัติราชการปี 2553  เอกสารผลการปฏิบัติราชการปี 2552  เอกสารผลการปฏิบัติราชการปี 2551
   การติดต่อข้อมูลบริการ    ที่ปรึกษาทางวิชาการ    แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภาครัฐ    โครงสร้างศูนย์รวมบริการ
 ติดต่อขอข้อมูลบริการ  ที่ปรึกษาทางวิชาการ  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตภาครัฐ โครงสร้างหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์รวมบริการ
   ผลการดำเนินงาน
 ผลการดำเนินงานปี 53
   ผลิตภัณฑ์อาหาร    ผลิตภัณฑ์ยา ยางและพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์    ผลิตภัณฑ์สมุนไพร    ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 รายละเอียดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่  รายละเอียดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่  รายละเอียดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่  รายละเอียดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่
   ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ    ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์    ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  
 รายละเอียดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่  รายละเอียดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่  รายละเอียดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่  
   ตรวจสอบผลการทดสอบผลิตภัณฑ์    ระบบส่งตัวอย่างออนไลน์    ระบบ E-Auction    ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ท่านสามารถตรวจสอบผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ออนไลน์ได้ที่นี่  เข้าสู่ระบบส่งตัวอย่างออนไลน์ คลิ๊กที่นี่  ตรวจสอบผลการจัดซึ้อจัดจ้างผ่านระบบ E-Auction  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน    แนะนำบริการ    แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ    
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ส่งคำแนะนำบริการกับศูนย์รวมบริการเพื่อปรับปรุงการทำงาน  กรุณากรอกแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ ความพึงพอใจของท่านคือบริการของเรา  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
สำนักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(ก.พ.ร.)
กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
กองชีววัตถุ
สำนักยาและวัตถุเสพติด
สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ศูนย์วิจัยทางคลินิก
ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
ศูนย์ประสานงาน (IHR)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 
Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Can't connect to MySQL server on '192.168.200.80' (10065) in D:\Inetpub\wwwroot\ossc\include\connect_db.php on line 5

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in D:\Inetpub\wwwroot\ossc\include\connect_db.php on line 6

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in D:\Inetpub\wwwroot\ossc\include\connect_db.php on line 6
เกิดความผิดพลาดไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in D:\Inetpub\wwwroot\ossc\include\function.inc.php on line 185

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in D:\Inetpub\wwwroot\ossc\include\function.inc.php on line 185

Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Can't connect to MySQL server on '192.168.200.80' (10065) in D:\Inetpub\wwwroot\ossc\include\connect_db.php on line 5

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\Inetpub\wwwroot\ossc\include\connect_db.php on line 5