สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์
ในรายการต่างๆ ดังรายละเอียด

การทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 60 - กันยายน 61)


1. ใบสมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รวมทุกแผน)
               ใบสมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2561 (รวมทุกแผน)

               ใบสมัครเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญ ประจำปี 2561 (รวมทุกแผน)

2. ตารางเวลาแผนทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561

3. PT Protocol

             PT Protocol AF : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อฟลาทอกซิน
   

             PT Protocol BE : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์กาเฟอีนในเครื่องดื่ม


             PT Protocol FA : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร


             PT Protocol FC : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารอาหารในนมโคและผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม

             PT Protocol PR : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนคลอรีนในไขมัน

             PT Protocol WA : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์น้ำทางเคมีและการวิเคราะห์โลหะในน้ำ

             PT Protocol MI : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา

             PT Protocol IO : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือบริโภค

             PT Protocol LF : แผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมประเภท Light Filth
           
                  
            ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วม

หรือสามารถติดต่อสอบถามกับผู้ประสานงาน แจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการทดสอบความชำนาญของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ได้ที่  bqsf_pt@dmsc.mail.go.th