วัตถุเจือปนอาหาร

                 วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) หมายความว่า วัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหาร แต่ใช้เจือปนในอาหารตามความจำเป็นในกรรมวิธีการผลิตอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดี ตามความต้องการทั้งในด้านสภาพของเนื้ออาหาร สี กลิ่น รสและความคงทนในการเก็บรักษาไว้ได้นานไม่เน่าเสีย

                  วัตถุเจือปนอาหารหลายชนิดมีหลักฐานการศึกษาวิจัยแน่ชัดแล้วว่าก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศห้ามใช้ผสมอาหาร ได้แก่
 1. ดัสซิน (Dulcin)
 2. กรดซัยคลามิคและเกลือของกรดซัยคลามิค
 3. เอ. เอฟ. 2 (AF2) หรือ ฟูริลฟราไมด์
 4. น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน
 5. กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid)
 6. กรดบอริค (Boric acid)
 7. บอแรกซ์ (Borax)
 8. แคลเซียมไอโอเดท หรือ โปแตสเซียมไอโอเดท (ยกเว้นการใช้เพื่อและป้องกันรักษาโรคคอพอก)
 9. ไนโตรฟูราโซน
 10. โปแตสเซียมคลอเรท
 11. ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (Foamaldehyde solution) และพาราฟอร์มาลดีไฮด์ (Paraformalde)
 

กลับเมนูหลัก