สถาบันชีววัตถุ
Institute of Biological Products
(National Control Laboratory for Biological Products)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานบริการด้านชีววัตถุ
การให้บริการของสถาบันชีววัตถุ