เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม เพื่อให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 72/2547 เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2547 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบในภาคกลางตอนล่าง เป็นเขตตรวจราชการที่ 5 รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่
1. กาญจนบุรี
2. สุพรรณบุรี
3. ราชบุรี
4. นครปฐม
5. เพชรบุรี
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. ประจวบคีรีขันธ์

หน้าแรก


งานบริการ


ข่าวสาร


เกี่ยวกับหน่วยงาน


ซีไอโอ


คลังความรู้

ดาวน์โหลด

เว็บบอร์ด

FAQ