เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ ฯ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
ตามคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 72/2547 เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สั่ง ณ วันที่ 28 ม.ค.2547 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามซึ่งมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบในภาคกลางตอนล่าง เป็นเขตตรวจราชการที่ 5 รวมทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่
1. กาญจนบุรี
2. สุพรรณบุรี
3. ราชบุรี
4. นครปฐม
5. เพชรบุรี
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. ประจวบคีรีขันธ์


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
136 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร 0-3472-0668-71 โทรสาร 0-3472-0540