หน้าหลัก สมัครสมาชิก

ค้นหาประกาศ

   
 
 
 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านจุลชีววิทยา พาราสิตวิทยา และแมลงพาหะนำโรค วิจัยการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีววัตถุ ตลอดจนพัฒนาและนำเทคโนโลยีสาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้เพื่อการศึกษา วิจัย และ แก้ปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข เพื่อควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นหลักฐานทางคดี

3.วิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพการผลิตเพื่อการส่งออกอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล

4.ดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

6.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.ดำเนินการเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

8.ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ ประสานงานและเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

10.เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

11.ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

12.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 

 
 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/แผนงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552
แผนที่กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย
ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่

สถิติผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2591-1707ต่อ99017,99081 โทรสาร 0-25911707