หน้าหลัก สมัครสมาชิก

ค้นหาประกาศ

   
 
 
 
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- ที่ 171/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชน
- ที่ 695/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชน
- ที่ 396/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่ประชาชน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงาน
ภาพประชุมการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

รายงานสถิตผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/แผนงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552
แผนที่กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย
ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร

สถิติผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2591-1707ต่อ99017,99081 โทรสาร 0-25911707