หน้าหลัก สมัครสมาชิก

ค้นหาประกาศ

   
 
 
 

 

สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ส่วนกลาง  
ศูนข้อมูลข่าวสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝ่ายประชาสัมพันธ
  อาคาร 14 ชั้น 2 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 2
Tel/Fax 02-5911707,02-9510312
website www.dmsc.moph.go.th
ส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน
เบอร์โทร
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
053-112188-90
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
053-176225-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
055-322824-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
056-245618-20
  ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 4
02-9659752
  ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
034-720668-71
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
038-784006-7
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
043-240800
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
042-207364-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
044-346005-13
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
045-312230-3
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี
077-355301-6
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
076-352041-2
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
074-330277
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
075-501052-3

 

 

 

 
 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/แผนงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552
แผนที่กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย
ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่

สถิติผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2591-1707ต่อ99017,99081 โทรสาร 0-25911707