หน้าหลัก สมัครสมาชิก

ค้นหาประกาศ

   
 
 
 

 

เป็นกฎหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
สิทธิได้รู้ ตรวจดู ขอคัดสำเนาและรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีมีส่วนได้เสีย
สิทธิร้องเรียนหน่วยงานที่ไม่ปฎิบัติตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิอุธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 

 

 
 

 

 
 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/แผนงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2552
แผนที่กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย
ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่

สถิติผู้เข้าชม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2591-1707ต่อ99017,99081 โทรสาร 0-25911707