หน้าหลัก สมัครสมาชิก

ค้นหาประกาศ

   
 
 
 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเภทลักษณะข้อมูลที่เปิดเผยให้ประชาชนทราบจำแนกแฟ้มและเนื้อหา ของข้อมูลและจัดทำดัชนีแสดงรายละเอียด เพื่อให้ง่ายในการค้นหา โดยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของข้าาราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นมีข้อมูลต่างๆไว้บริการ ดังนี้

หมวดที่1
  ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกาชน
หมวดที่2
  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการดำเนินงานของหน่วยรัฐ
หมวดที่3
  แผนงาน โครงการ และงบประมาณราจจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
หมวดที่4
  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงาน เช่น หนังสือรวมเจ้าหน้าที่ คู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
หมวดที่5
  สิ่งพิมพ์ที่กำลังอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
หมวดที่6
  สัญญาสำคัญของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาด ตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
หมวดที่7
  มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่คแต่งตั้งโดยกฎหมายและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย ค.ร.ม. ในส่วนที่เกี่ยวของกับภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวดที่8
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ลงชื่อผู้ใช้บริการ ณ สมุดลงชื่อ
2. สืบค้นข้อมูลจากแฟ้มดัชนี ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (1) ผลกาครการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (2) นโยบายแนวทางการดำเนินงานและการตีความ
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (3) แผนงานโครงการ และงบประมาณราจจ่ายประปีของปีที่กำลังดำเนินการ
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติงาน
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (6) สัญยาสำคัญของรัฐ สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (7) มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการแต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แฟ้มมาตรา 9 หมวด (8) ประกาศจึัดซื้อจัดจ้างและผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
3. กรณีไม่พบข้อมูลที่ต้องการ หรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. หากต้องการข้อมูลที่นอกเหนือการจัดแสดงไว้ในแฟ้มข้อมูลให้กรอกคำร้องขอข้อมูลลงในแบบฟอร์มคำขอ
5. รับฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
หากมีข้อมูลทีต้องการอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดหาให้ทันที
หากข้อมูลอยู่ทีหน่วยงานอื่นเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ได้รับข้อมูล ซึ้งอาจได้ทันที หรือต้องใช้เวลาจัดเตรียมข้อมูลแต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 15 วัน
หากข้อมูลดังกล่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยงานเจ้าข้าของข้มูล
     
  เข้าสู่ระบบ LOGIN

  
 
ลืมรหัสผ่าน สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่
 

 

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
อำนาจหน้าที่
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/แผนงาน
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนที่กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย
ดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่

 

สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2591-1707ต่อ99017,99081 โทรสาร 0-25911707