Bureau of Drug and Narcotic

Green Books

ดรรชนีรายการยาตามชื่อสามัญที่เผยแพร่ใน Green Book 1 - 12

Green Book 1 (PDF) Green Book 2 (PDF) Green Book 3 (PDF) Green Book 4 (PDF) Green Book 5 (PDF)
   

โปสเตอร์ / แผ่นพับ

  • โปสเตอร์ โครงการประกันคุณภาพยาสำหรับผู้สูงอายุ 1 2 3

โครงการประกันคุณภาพยา

  • ลงทะเบียน ประชุมสัมนาแผนการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยา ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สถานที่ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมดเขตรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2558 

"Download กำหนดการประชุม"

  • โครงการ GREEN BOOK สมัครใจ (ขยายระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายจัดทำโครงการประกันคุณภาพยาโดยสมัครใจ เพื่อให้การจัดทำหนังสือ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต” หรือ GREEN BOOK สามารถดำเนินการสุ่มตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับไว้  โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสนับสนุนข้อมูล และตัวอย่างรุ่นผลิตที่ไม่ซ้ำจากการสุ่มได้ในสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตัวอย่างจากสถานที่ผลิตหรือนำเข้า และเมื่อมีการสุ่มตัวอย่าง จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ต่อไป

"ใบสมัครโครงการประกันคุณภาพยาโดยสมัครใจ"

Untitled Document

Bureau of Drug and Narcotic
2nd building, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health
88/7 Tiwanon Rd., Muang, Nonthaburi 11000, Thailand
Tel. +662 951 0000 ext 99117 or 99156, Fax. +662 580 5733 Copyright 2015

First page / Analysis / Thai Pharmacopoeia / Proficiency testing / Test kit / Newsletter / Quality Assurance / Reseach / Knowledge / Performance / Organization / CIO