kmlink
 
 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและตัวแทนฯ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ 3 ทศวรรษ จุดเปลี่ยนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..(ดูภาพเพิ่มเติม)

 

กลุ่มก.พ.ร.เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2559-2562) โดยมีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ..(ดูภาพเพิ่มเติม)

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าตรวจเยี่ยม Site Visit ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558..(ดูภาพเพิ่มเติม)
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมรายละเอียดการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชี้แจง ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม..(ดูภาพเพิ่มเติม)
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับรองอธิบดีคนใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ด้วยความยินดี...(ดูภาพเพิ่มเติม)
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมสัมมนา เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับใหม่ ณ โรงแรมเบสท์ เวลเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา...(ดูภาพเพิ่มเติม)
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าตรวจเยี่ยม Site Visit ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา...(ดูภาพเพิ่มเติม)
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558...(ดูภาพเพิ่มเติม)
นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดประชุมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการตรวจประเมินผลงานของศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดดำเนินการและให้การต้อนรับ...(ดูภาพเพิ่มเติม)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทำลักษณะสำคัญองค์กร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557...(ดูภาพประกอบ)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติราชการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล เวลา 08.30 - 16.30 น. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557...(ดูภาพประกอบ)
ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 เวลา 09.00 - 14.00 น. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557...(ดูภาพประกอบ)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ. โรงแรม ทีเค พาเลช เมื่อวันที่ วันที่ 24-25 กันยายน 2557 ...(ดูภาพประกอบ)
ประชุมชี้แจงการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ...(ดูภาพประกอบ)
 
 
   
ตารางสรุป ปี58
 

(SAR) ตารางสรุป ปี58
 

(SAR), ตารางสรุป ปี58
 

(SAR), ตารางสรุป ปี58
 
คู่มือ Site Map
 

สถิติ : <img src="http://www.dmsc.moph.go.th/Scripts25/Count.exe?df=psd.dat&ft=0"> : ครั้ง เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 01.10.07

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 401 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โทร : 0 2951 0000 ต่อ 98448-9 โทรสาร 0 2965 9744