นพ.อภิชัย มงคล

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


     
นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
นพ.วันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
นางวารุณี จินารัตน์

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์