สำนักงาน ก.พ.ร. - www.opdc.go.th
สำนักงาน ก.พ. - www.ocsc.go.th
สำนักงบประมาณ - www.bb.go.th
ก.พ.ร. กระทรวงสาธารณสุข - www.moph.go.th
ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค - www.ddc.moph.go.th
ก.พ.ร. กรมอนามัย - www.psdg.anamai.moph.go.th
ก.พ.ร. กรมการแพทย์ - www.dms.moph.go.th
ก.พ.ร. สำนักงานอาหารและยา - www.fda.moph.go.th
ก.พ.ร. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ - no link
ก.พ.ร. กรมสุขภาพจิต - www.dmhweb.dmh.go.th
ก.พ.ร. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - www.phdb.moph.go.th