คู่มือ

.

         
KPI รายละเอียดตัวชี้วัดปี 57 (กรมวิทย์ฯ)
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

 

         
   

.

         
   

.

         
   

.

 

ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Toolkits)

 

ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง"หลักสูตรการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ"
(Toolkits:Making Strategy Work)


สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Toolkits Edutainment) Download!

 

.

.

แหล่งที่มาของข้อมูล www.opdc.go.th