โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทำลักษณะสำคัญองค์กร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ อิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557...(ดูภาพประกอบ)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติราชการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล เวลา 08.30 - 16.30 น. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557...(ดูภาพประกอบ)
ประชุมชี้แจงแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 เวลา 09.00 - 14.00 น. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557...(ดูภาพประกอบ)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ. โรงแรม ทีเค พาเลช เมื่อวันที่ วันที่ 24-25 กันยายน 2557 ...(ดูภาพประกอบ)
ประชุมชี้แจงการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ...(ดูภาพประกอบ)
โครงการสื่อสารภารกิจสำคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ...(ดูภาพประกอบ)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เป็นประธานโครงการ ประชุมสัมมนาการปลูกฝังค่านิยม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ณ โรงแรมทีเค พาเลช ...(ดูภาพประกอบ)
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดโครงการอบรมการลงรายงานตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ในโปรแกรม KPI Reporter ณ ห้องห้องประชุม 805 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...(ดูภาพประกอบ)

วันที่ 9 เมษายน 2557 นางปราณี ชวลิตธำรง นักวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาได้เป็นประธานโครงการสัมมนาสรุป ผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดา...(ดูภาพประกอบ)

วันที่ 4 กันยายน 2556 นายมงคล เจนจิตติกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เป็นประธานโครงการ  “เปิดบ้าน  ผสานใจ”การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556เวลา  09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม NIH...(ดูภาพประกอบ)
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 นางปราณี ชวลิตธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิกวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมสัมมนาการปลูกฝังค่านิยม “เปิดใจ” แก่บุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...(ดูภาพประกอบ)
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 นายมงคล เจนจิตติกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการอบรมการปรับปรุงกระบวนการ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...(ดูภาพประกอบ)