• หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • รายงานผลการประเมินตนเอง
  • คู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ
  • SiteMap
 • คณะผู้บริหาร
  • รูปผู้บริหาร
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  • รูปบุคลากร
  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • กลยุทธ์
  • ค่านิยม (DMSc)
  • แผนที่ยุทธศาสตร์
 • ข้อมูลเว็บเดิม
  • หน้าเว็บไซด์ ก.พ.ร. เดิม
 • เว็บบอร์ด
  • เว็บบอร์ด ก.พ.ร.
 • ติดต่อ ก.พ.ร.
  • ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ก.พ.ร.
 • ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงาน ก.พ.ร.
  • สำนักงาน ก.พ.
  • สำนักงบประมาณ
  • ก.พ.ร. กระทรวงสาธารณสุข
  • ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค
  • ก.พ.ร. กรมอนามัย
  • ก.พ.ร. กรมการแพทย์
  • ก.พ.ร. สำนักงานอาหารและยา
  • ก.พ.ร. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
  • ก.พ.ร. กรมสุขภาพจิต
  • ก.พ.ร. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
  • สัญลักษณ์
  • ความหมาย
  • องค์ประกอบ
  • ผลงานของกรมฯ ที่ได้รับรางวัล
  • เอกสาร/คู่มือ
  • Link รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ข่าวกิจกรรม
  • รูปกิจกรรมต่างๆ ของ ก.พ.ร.
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • Link ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • คณะกรรมการ / ทีมงาน CMT
  • คำสั่ง CMT
  • ประกาศ CMT
 • ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  • Link ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 • กฎหมาย/มติ ครม./ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • กฎหมาย
  • มติคณะรัฐมนตรี
 • คำรับรองฯ ปี 48-52
  • คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมฯและระดับหน่วยงานภายใน ปี 2548 - 2552
 • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 48-52
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับกรมฯ และระดับหน่วยงานภายใน ปี 2548 - 2552
 • ผลงานย้อนหลัง ปี 47-52
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ปี 2547 - 2552
 • การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
  • การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 47 - 51
  • Link การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมวิทย์ฯ ปี 47-51
  • ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมวิทย์ฯ ปี 47-51
 • เครื่องมือทางการบริหาร
  • เครื่องมือทางการบริหาร
 • Blueprint for change
  • Blueprint for change คืออะไร
  • คำสั่งคณะทำงาน
  • การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change)
  • ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
  • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555)
 • KM การจัดการความรู้
  • Link web KM การจัดการความรู้
 • การดำเนินงานปี 2552
  • คำรับรองระดับกรมฯ
  • คำรับรองระดับหน่วยงานภายใน
  • ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
 • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 50 - 52
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
  • เอกสารและแบบฟอร์มต่าง
 •