มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 14 เดิม)

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การรับรองห้องปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2560

23/05/2560   การลงผลการทดสอบตัวอย่าง PT ของ รพ.สต. หมดเขตรายงานผล วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 หรือเข้าถึงโดยตรง ที่เว็บ http://webapp1.dmsc.moph.go.th/cm1/patho2560/login.php
17/05/2560  รายชื่อผู้ตรวจประเมินใหม่ MOPH Standard ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ปี 2560
26/04/2560 แบบทดสอบข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข new
ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินแบบทดสอบร้อยละ 70 จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน

1. โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)
ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard) 75 ข้อ


coverMOPHstd
2. โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพตำบล (ศสม.)

หน่วยบริการปฐมภูมิ คลิกที่นี่
 pcu

3. รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 new

4.  รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2558

5. รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

6. ทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

7. แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีห้องปฏิบัติการขอรับรองใหม่ และต่ออายุ

8. Certification of Medical Laboratory for Medical Laboratory Standard (or MOPH Standard) new

9. นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)10. นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

11. นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ปีงบประมาณ 2557-2559

1. เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานตัวชี้วัดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2557วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

2. ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)


3. แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
และศูนย์สุขภาพตำบล (ศสม.)   doc l pdf

:: แก้ไขข้อมูลในแบบตรวจติดตามและประเมินผล ตามมติที่ประชุมการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ วันที่ 11-12 กพ. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
doc  l   pdf


4. เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และรังสีวินิจฉัย ประจำปี 2557 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

5. แนวทางการตรวจประเมินแบบตรวจติดตามและประเมินผล (CHECKLIST) ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ปี 2560

6. พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 5557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุเทพฯ

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ประจำปี 2558 วันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 10. โครงการสำรวจศักยภาพการให้บริการและประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หน่วยบริการปฐมภูมิโดยสำรวจรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 (รายงานผล PT รพสต.) กรณีผู้ประสานงานจังหวัด ต้องการข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ โปรดติดต่อผู้ประสานงานเขต (ศวก.)

11. แบบรายงานเบื้องต้น โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2558

13. รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558


14. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2559