มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (ตัวชี้วัดที่ 14 เดิม)

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การรับรองห้องปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2561

25/06/2561   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศ ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจขั้นที่ 3 (SD-ACD-013-01) วันที่ประกาศใช้ 15 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่ new
 
29/11/2560  คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต. ติดดาว) ปี 2561
ดาวน์โหลด PPTแสดงภาพตัวอย่างประกอบเอกสารหลักฐาน รพ.สต.ติดดาว LAB2561
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ รพ.สต. ติดดาว คลิกที่นี่
 
26/04/2560 แบบทดสอบข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินแบบทดสอบร้อยละ 70 จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน
 
22/09/2560 ดาวน์โหลด F0715080 เพื่อยื่นขอรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข new

1. โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) 75 ข้อ
ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard)


coverMOPHstd
3. โปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพตำบล (ศสม.)

หน่วยบริการปฐมภูมิ คลิกที่นี่
 pcu
3. PrivateLab Program
ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH standard)


 web_pvl

4. รายงานผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 34 แห่ง new

5.  รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

6. รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

7. ทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

8. แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข กรณีห้องปฏิบัติการขอรับรองใหม่ และต่ออายุ

9. Certification of Medical Laboratory for Medical Laboratory Standard (or MOPH Standard) new

10. นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)


11. นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


12. แบบรายงานข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ 2557-2560

ดาวน์โหลด คุณภาพและมาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2560

1. เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานตัวชี้วัดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2557วันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

2. ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)


3. แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)
ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
และศูนย์สุขภาพตำบล (ศสม.)   doc l pdf

:: แก้ไขข้อมูลในแบบตรวจติดตามและประเมินผล ตามมติที่ประชุมการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ วันที่ 11-12 กพ. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
doc  l   pdf


4. เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และรังสีวินิจฉัย ประจำปี 2557 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

5. แนวทางการตรวจประเมินแบบตรวจติดตามและประเมินผล (CHECKLIST) ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ปี 2560

6. พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 5557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุเทพฯ

7. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ประจำปี 2558 วันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 10. โครงการสำรวจศักยภาพการให้บริการและประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์หน่วยบริการปฐมภูมิโดยสำรวจรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2558 (รายงานผล PT รพสต.) กรณีผู้ประสานงานจังหวัด ต้องการข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ โปรดติดต่อผู้ประสานงานเขต (ศวก.)

11. แบบรายงานเบื้องต้น โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2558

13. รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558


14. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2559

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99950 หรือ mophlab@gmail.com