เว็บรายงานผลการเฝ้าระวังระบบคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ

.:[ ปีงบประมาณ 2559 ]:.
ผู้ใช้งาน: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลด: คู่มือการใช้งาน
 

ประกาศ

new# 15 สค. 2559 รายงานเบื้องต้น ผลการตรวจ Hematocrit /Blood glucose ด้วยกลูโคมิเตอร์ /การตรวจภาวะตั้งครรภ์/ การตรวจโปรตีน และน้้าตาลในปัสสาวะ ด้วย Strip Test โครงการทดสอบความช้านาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2559
new# 16 พค. 2559 รายงานเบื้องต้น ผลการตรวจ Hematocrit /Blood glucose ด้วยกลูโคมิเตอร์ /การตรวจภาวะตั้งครรภ์/ การตรวจโปรตีน และน้้าตาลในปัสสาวะ ด้วย Strip Test โครงการทดสอบความช้านาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2559

คำอธิบาย

รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการรับรอง 2,678 แห่ง :
การเข้าใช้งานครั้งแรก

1. ห้องปฏิบัติการเข้ามาที่เว็บเพจนี้ หรือไปที่ http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/pcusvl/login.asp ค้นหารายชื่อ รพ.สต. และคลิกที่ รหัส 5 หลัก
2. เลือกจังหวัด เขต และกำหนดรหัสผ่านตามที่ต้องการ และจำได้ง่าย ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
3. กรอกข้อมูลหน้าแรก ได้แก่ การลงทะเบียน ให้ครบถ้วน คลิกปุ่ม บันทึกและดำเนินการต่อ
4. กรณีที่ รพ.สต. ยังไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ ให้เลือก “ออกจากระบบ” และเมื่อได้รับตัวอย่างทดสอบ จึงเข้ามา กรอก รหัส 5 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และคลิกปุ่ม login ที่ อยู่บริเวณแถบสีเขียวอ่อน
5. กรณีที่ รพ.สต. ได้รับตัวอย่างทดสอบ ให้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้ 1. ข้อมูล ทั่วไปของหน่วยงาน 2. ผลการทดสอบ
6. กรอกข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
7. ออกจากระบบ

รพ.สต. อื่นที่สนใจการทดสอบความชำนาญ (นอกกลุ่มเป้าหมาย) :
การเข้าใช้งานครั้งแรก

1. ห้องปฏิบัติการเข้ามาที่เว็บเพจนี้ หรือไปที่ http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/pcusvl/login.asp
2. คลิกที่ลิ้งค์ “ลงทะเบียนใหม่” ที่อยู่บริเวณแถบสีเขียวอ่อน
3. กรอกข้อมูลหน้าแรก ได้แก่ รหัส 5 หลัก รหัสผ่าน และข้อมูลลงทะเบียน ให้ครบถ้วน คลิกปุ่ม ลงทะเบียน และดำเนินการต่อ
4. กรณีที่ รพ.สต. ยังไม่ได้รับตัวอย่างทดสอบ ให้เลือก “ออกจากระบบ” และเมื่อได้รับตัวอย่างทดสอบ จึงเข้ามา กรอก รหัส 5 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และคลิกปุ่ม login ที่ อยู่บริเวณแถบสีเขียวอ่อน
5. เมื่อ รพ.สต. ได้รับตัวอย่างทดสอบ ให้กรอกข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 2. ผล การทดสอบ
6. กรอกข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
7. ออกจากระบบ
*** รพ.สต. อื่นที่สนใจการทดสอบความชำนาญ ปิดระบบการลงทะเบียน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30น.

การแก้ไขข้อมูล

วิธีการแก้ไขข้อมูลนี้ สำหรับ รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการรับรอง 2,678 แห่ง และรพ.สต. อื่นที่สนใจการทดสอบความชำนาญ 1. ห้องปฏิบัติการเข้ามาที่เว็บเพจนี้ หรือไปที่ http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/pcusvl/login.asp
2. กรอก รหัส 5 หลัก และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การเข้าใช้งานครั้งแรก และคลิกปุ่ม login ที่ อยู่บริเวณแถบสีเขียวอ่อน
3. คลิกเลือกเมนูทางซ้ายมือ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่น ข้อมูลลงทะเบียน แบบรายงาน PT แบบสำรวจความพึงพอใจฯ
4. คลิกปุ่ม “แก้ไข
” 5. ดำเนินการแก้ไข และ คลิกปุ่ม “บันทึก”

ทั้งนี้ ขอให้รพ.สต. ทุกแห่ง ตรวจสอบ ผลการส่งรายงาน ได้ที่เว็บแห่งนี้ หรือเข้าถึงได้ที่ http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/pcusvl/login.asp โดยจะปรากฏวันที่ส่งรายงานต่อท้ายชื่อ รพ.สต. และ เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะปิดระบบการรายงานผล PT ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. และ รพ.สต. จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หลังจากนั้น รพ.สต. สามารถติดตามผลประเมินได้ทีเว็บนี้ โดยจะประกาศวันที่ให้ทราบในภายหลัง

รหัส 5 หลัก รหัสผ่าน
การLogin จะทำได้เมื่อรพ.สต. ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้เลือกจังหวัด-->ค้นหาชื่อ รพ.สต---> คลิกรหัส 5 หลัก --> ลงทะเบียนและรายงานผลPT


ลืมรหัสผ่าน   ตรวจสอบรายชื่อ รพ.สต.อื้่นที่สนใจ ลงทะเบียนและรายงานผลPTสำหรับ รพ.สต. ที่ได้รับตัวอย่างรอบที่1/2559
จังหวัด โปรดเลือก จังหวัด เพื่อค้นหารายชื่อ รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อผู้รับผิดชอบ นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99952 หรือ mophlab@gmail.com