ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 3/2557
ขอแจ้งเลื่อนการส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่2/2557
ขอแจ้งเลื่อนการส่งสรุปผลการประเมินฯ ครั้งที่2/2557
รายงานเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 3/2557
ข้อมูลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาครั้งที่2/2557
รายงานผลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด ครั้งที่3/2557
รายงานผลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพ สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่3/2557
ประกาศ : กำหนดการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO15189:2012
ILAC News
รายงานผลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพฯ สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่1/2557
รายงานเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด ครั้งที่1/2557
เอกสารประกอบการสัมมนาวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
ประกาศเปลี่ยนสถานที่จัดสัมมนาผู้ใช้บริการการรับรองฯ
การจัดสัมมนาผู้ใช้บริการการรับรอง ISO 15189 และ ISO/IEC 17025
แผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 2557
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือด ครั้งที่ 1 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลเงินโอนเข้าบัญชีประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์แต่ไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใด
การชำระเงินค่าตรวจประเมินผ่าน ธนาคารกรุงไทย
List of National Proficiency Testing Provider for Medical and Health Laboratory, DMSc, 2012 (October 2011- September 2012)
แผนภาพแสดงจำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005, ISO 15189:2007 และ ISO 22870:2006
อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025, ISO15189, ISO22870) อัตราใหม่
คู่มือการให้บริการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
Q & A from customer contract review
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ศูนย์กลางความร่วมมือด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
อัตราค่าใช้จ่ายขอผลประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ความสำคัญของการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 เอื้อประโยชน์ต่อใครบ้าง
ข้อมูลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวทยาครั้งที่2/2557
 
complaint2
สมัครรับข้อมูลทางเมล์

ค้นหาข้อมูล

จำนวนผู้เข้าชม


Microsoft IE
Best view 800x600
 
หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ประกาศ

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ขอแจ้ง ปิด เว็บไซต์นี้ และจะไม่มีการ update ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์นี้

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ใหม่ได้ ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป คลิกที่นี่

 
 

   ข้อมูลสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้างองค์กร
- วิสัยทัศน์ / ภารกิจ
- บุคลากร / เจ้าหน้าที่
- แผนที่-สถานที่ตั้ง

NATA certificate.gif    สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NATA
-
รายละเอียด
 
     การเป็นสมาชิกสามัญที่ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ กับ APLAC และ ILAC
-
รายละเอียด

   
   
   ดาวน์โหลด
- เอกสารประกอบการยื่นขอการรับรอง
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ


  

สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ
- สัญลักษณ์รับรองความสามารถ
  ห้องปฏิบัติการทดสอบ

- สัญลักษณ์รับรองคุณภาพระบบตรวจ
  สอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด

   
   
  

การรับรองห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
- อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025, ISO15189, ISO22870) อัตราใหม่

   การรับรองห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO 15189

- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
   
   
pcu57   

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)

- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- หน่วยงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียน 

lab57    การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
- ข้อกำหนดและงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
 
xary57    การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
-
ข้อกำหนดและงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
   
   
   การรับรองระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด

- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
   การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา

- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
   
   
   การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพ
คนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
   การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
หน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมิน
   
   
   การตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานศึกษาวิจัย/พัฒนา ตามหลักการ OECD GLP
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
   ศูนย์กลางความร่วมมือด้านระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข

- รายละเอียด
- WHO Fellowship Training Course
   
   
  

การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
- รายละเอียดการให้บริการ
- ผู้ดำเนินแผนประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

 

   ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ

- รายละเอียด
 
   งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ

- รายละเอียด
   
   
  

แนะนำเว็บไซต์
- แหล่งข้อมูลภายในประเทศ
- International Accreditition body
- National Acreditition Body
- Measument & Testing Laboratory
- Measument & Testing Useful Links
- Preficiency Testing
- Preficiency Testing Provider Links
- Measument Uncertainty
- Method Validation
- OECD GLP

     บันทึกความเข้าใจ (MOU) การรับรองห้องปฏิบัติการ
- ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
   
   
 hospital.gif   

 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในเขตสาธารณสุขทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555

- แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข (Service Plan) รายละเอียด  

- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2555 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ รายละเอียด

   โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ ระยะ 4 ปี (2555-2558)
- รายละเอียด 

 

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-2951-1270 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ (นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์) : ติดต่อที่นี่
ปรับปรุงเมื่อ