งานบัญชีการเงิน
 
กลับหน้าฝ่ายคลัง
งานงบประมาณ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
เจ้าหน้าที่
งานพัสดุ

ค่ารักษาพยาบาล

 
@ ข่าวฝาก จากงานบัญชีการเงิน @
     
 
       - ราคามาตรฐาน   
 
   
       - ผู้ขายที่อนุมัติแล้ว 1 
   
       - ผู้ขายที่อนุมัติแล้ว 2  
   
       - หนังสือที่ กค 0417/ว 160 เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วย
  ไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม  กรณีการส่งต่อผู้ป่วย  ( File PDF )  ( 13-11-49 )
   
       - หนังสือที่ กค 0417/ว 77 เรื่องประเภทและอัตราค่าอวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด
  รักษาโรคและสิ่งแนบท้าย( File PDF ) ตัวหนังสือ สิ่งแนบท้าย 35 หน้า 1-10 11-20 21-30 31-35
   
       - หนังสือที่ กค 0417/ว 177 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย
  ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ   Download ข้อมูลเพิ่มเติม    ( 15-01-50 )
   
        - หนังสือที่ กค 0529.4 / ว 135 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
   การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2538 ฯ (File Excel)  ( 24-04-50 )
   
        - หนังสือที่ กค 0417 / ว 171 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
   ตามสิทธิต่าง ๆ (File PDF)  ( 24-04-50 )
   
        - พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 ฉบับพิเศษ
   เล่ม 97 ตอนที่ 178 ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤษจิกายน 2523 (File PDF)  ( 24-04-50 )
   
   -     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
             (23-05-50 )
 
-     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ณ วันที่ 8 กันยายน 2549 download     ( 23-05-50 )
 
-     ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ณ วันที่ 11กันยายน 2549 download     ( 23-05-50 )
 
-     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว 363ลงวันที่ 16 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร download     ( 23-05-50 )
 
-     หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว 253 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร download     ( 23-05-50 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเล่าเรียนบุตร

 
     
 
 
 
โครงการใหม่จากธนาคารออมสิน  
Powerpoint Step 1
 
 
Powerpoint Step 2