งานงบประมาณ งานบัญชี งานการเงิน บุคคลากร เกี่ยวกับฝ่ายคลัง
งานการเงิน
ข่าวฝากงานการเงิน
ค่ารักษาพยาบาล
-รหัสมาตรฐาน
-หนังสือที่ กค 0417/ว 177 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล.......
ค่าเล่าเรียนบุตร
-หนังสือที่ กค 0529.4/ว135 เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2538
-หนังสือที่ กค 0417 /ว171 เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่าง ๆ
   
   
 
 
   
             
       
                    
       
       
                    
       
          
       
              
           
              
           
              
           
              
           
              
     
กลับหน้าหลัก