การลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

การลาไปศึกษา หมายถึง การลาไปเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยใช้เวลาในการ ปฏิบัติราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมถึงการฝึกอบรมหรือดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย

การลาไปฝึกอบรม หมายถึง การลาไปฝึกอบรมหรือฝึกงานไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทางวิชาการ การฝึกอบรมตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือเอกชนจัดขึ้น โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมายเหตุ

1. ผู้ที่จะลาศึกษาภายในประเทศจะต้องดำเนินการขออนุญาตลาไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้ "แนบปฏิทินการศึกษา" ที่ระบุรายละเอียดของหลักสูตรที่สมัครสอบ ช่วงเวลาการรับสมัคร วันสอบข้อเขียน วันสอบสัมภาษณ์ (สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตลาไปสมัครสอบในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2552)

2. หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ สาขาวิชาและระดับการศึกษาที่ผู้ประสงค์จะขอลาไปสมัครสอบให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนแม่บทพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำหนังสือถึงอธิบดี เพื่อขออนุญาตให้ผู้ประสงค์ไปสมัครสอบลาไปสมัครสอบ

4. ผู้ขออนุญาตลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อน จึงจะไปสมัครสอบได้

5. ในกรณีที่ไม่ได้ขออนุญาตไปสมัครสอบหากจะขออนุมัติลาไปศึกษาจะต้องขออนุมัติจากอธิบดีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1013.8.5/ว22 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552)

เอกสารหลักฐานต่างๆ สำหรับการขออนุมัติลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

1.หนังสืออนุญาตให้ลาไปสมัครสอบ

2.ใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

3.บันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะไปศึกษาหรือฝึกอบรม

4.หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้นๆ

5.หลักฐานการศึกษาของผู้ที่ไปศึกษา

6.คำรับรองของผุู้บังคับบัญชาชั้นต้นว่าสาขาวิชาที่จะไปศึกษาหรือฝึกอบรมนั้นเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และเมื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมแล้วจะไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

7.สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ และสัญญาค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด

9.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวของผุู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งให้ผู้ค้ำประกัน รับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว จำนวนอย่างละ 3 ชุด

10.อากรแสตมป์มูลค่า 5 บาท จำนวน 3 ดวง

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
บลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ

สัญญาของผู้ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ และสัญญาค้ำประกัน

แบบรายงานตัวกลับจากการลาศึกษาภายในประเทศ

การลาทัศนศึกษาต่างประเทศ (แบบฟอร์ม)

แบบใบลาไปต่างประเทศ

การลาไปศึกษาต่างประเทศ

การศึกษา หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา และการรับคำแนะนำ ก่อนเข้าศึกษาและการฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2549

3.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

4.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 533/2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ และการอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการลาไปศึกษาต่างประเทศ

แบบโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (แบบใบลา 3 ตอน)

แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่าง ประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)

แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)

แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาค้ำประกัน
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

รายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม (แบบพิมพ์ทุน 8)

หมายเหตุ กรณีทุนประเภท 1 (ข) ที่ต้องส่งให้แก่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพร้อมกับรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

หมายเหตุ กรณีทุนที่นอกเหนือจากทุน 1(ข) จะต้องส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี

การลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ

การฝึกอบรม หมายความว่า การเพิ่มพูนความรุู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามโครง การแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง และหมายความรวมถึงการฝึกฝนภาษา และการรับแนะนำก่อนเข้าฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2549

3.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

4.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 533/2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ และการอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ.2528

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (แบบใบลา 3 ตอน)
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่าง ประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)
แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2)
แบบฟอร์มข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันของข้าราชการ ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

สัญญาค้ำประกัน

หมายเหตุ กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมต่างประเทศเดินทางไปฝึกอบระยะเวลาเกิน 1 เดือน จะต้องแนบอากรแสตมป์มูลค่า 5 บาท จำนวน 3 ดวง มาด้วย

แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

รายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม (แบบพิมพ์ทุน 8)

หมายเหตุ กรณีทุนประเภท 1 (ข) ที่ต้องส่งให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ จำนวน 2 ชุดพร้อมกับรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

หมายเหตุ กรณีทุนที่นอกเหนือจากทุน 1(ข) จะต้องส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี

การลาไปดูงานต่างประเทศ

การดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2549

3.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

4.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 533/2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ และการอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการลาไปดูงานต่างประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (แบบใบลา 3 ตอน)
แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่าง ประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1)
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

รายงานการรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม (แบบพิมพ์ทุน 8)

หมายเหตุ กรณีทุนประเภท 1 (ข) ที่ต้องส่งให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ จำนวน 2 ชุด พร้อมกับรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

หมายเหตุ กรณีทุนที่นอกเหนือจากทุน 1(ข) จะต้องส่งรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี

การลาไปปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ

การปฏิบัติการวิจัย หมายความว่า การทำงานวิจัยเพื่อนำผลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ของส่วนราชการโดยตรง ซึ่งไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝึกอบรม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549

2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2549

3.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

4.คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 533/2555 เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา การอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ และการอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการลาไปปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (แบบใบลา 3 ตอน)
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาค้ำประกัน
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

หมายเหตุ จะต้องส่งรายงานการไปปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมกับรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หมายความรวมถึงการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับเงินเดือน จากองค์กรระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ หรือจัดการประชุมของทางราชการ หรือการไปรับราชการประจำในต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็นวาระที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงาน ในองค์การนั้น

(2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ

(3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตามความต้องการของรัฐบาลไทย

ประเภทที่ 2 ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ นอกเหนือจากประเภทที่ 1

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2549

2.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาค้ำประกัน

รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

หมายเหตุ จะต้องส่งรายงานการไปปฏิบ้ติงานในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 1 ชุด พร้อมกับรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตหรือซีดี