ที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 6

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ

โทรศัพท์ (Telephone)

99019 (ภายใน) ,02 591 4911 (สายตรง)


โทรสาร
(FAX)


0 2591 5232

 

งานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นางนงลักษณ์ บุญเจริญสุขพิศาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 
 1. งานธุรการทั่วไปการเงินและพัสดุ
 2. งานสวัสดิการ
 3. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 4. ตรวจสอบการรายงานยอดวันลา
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 6. การบันทึกฐานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
 7. การจัดทำและรายงานการใช้งบประมาณของฝ่าย ในส่วนของงบดำเนินงาน
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.นางสาวดลฤดี พิกุลประยงค์

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส2

 
 1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และเก็บเอกสาร
 2. ติดตามงาน
 3. รายงานการใช้โทรศัพท์
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.นายสังคม หวังเลี้ยงกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. งานพิมพ์และถ่ายเอกสาร
 2. ร่างหนังสือโต้ตอบ
 3. เวียนเอกสาร
 4. งานประกันสังคม
 5. รับ - ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 1. การกำหนดตำแหน่ง
 2. การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
 3. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังของบุคลากร และสำรวจอัตราว่าง
 4. งาน อ.ก.พ.กรม
 5. การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.นางสาววนิดา วงศ์สอาด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 1. การกำหนดตำแหน่ง
 2. การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
 3. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังของบุคลากร และสำรวจอัตราว่าง
 4. งาน อ.ก.พ.กรม
 5. การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นางอรพิน จันทร์แย้ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 
 1. การสรรหา กรณีการสอบแข่งขัน (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,นักเรียนทุน)
 2. การบริหารงานบุคคลของ
  • สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันชีววัตถุ สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย และ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
  • ศวก.ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี
 3. การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สายงาน
  • นักฟิสิกส์รังสี
  • บรรณารักษ์
 4. จัดทำรายงานการสูญเสียข้าราชการ
 5. งานชมรมจริยธรรม
 6. ปฏิบัติงานอื่่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.นางสาวศิริวรรณ เจริญฉ่ำ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 1. การสรรหา กรณีการสอบแข่งขัน (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ)
 2. การบริหารงานบุคคลของ
  • ผู้บริหารระดับกรม สำนักวิชาการฯ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม กองแผนงานและวิชาการ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
  • ศวก.ชลบุรี นครสวรรค์ ตรัง สงขลา สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต
 3. การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สายงาน
  • สัตวแพทย์
  • นักเทคนิคการแพทย์
  • นักวิชาการสาธารณสุข
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นักวิเทศสัมพันธ์
  • นักประชาสัมพันธ์
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวประจำปี
 5. ปฏิบัติงานอื่่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.นางสาวลำยงค์ ผึ้งสลับ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 1. การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สายงาน
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  • แพทย์
  • เภสัชกรรม
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นักวิชาการเกษตร
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • นักวิชาการพัสดุ
  • นักทรัพยากรบุคคล
  • นักจัดการงานทั่วไป
  • นิติกร
 2. การสรรหาคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางบริหารและตำแหน่ง ทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ
 3. บันทึกฐานข้อมูลการประเมินบุคคล
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 5. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
 6. งานสวัสดิการ
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นางอนงค์ เพ็ญภู่

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กำหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน รวมทั้งการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
 3. ติดตาม และดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)
 4. ตรวจสอบการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ และการลาทัศนศึกษาต่างประเทศ
 5. การจัดทำแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)
 6. การจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร (Succession Plan)
 7. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
 8. การเสริมสร้างบทบาทหญิง/ชาย
 9. รวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติงาน
 10. การจัดทำและรายงานการใช้งบประมาณ ในส่วนของงบพัฒนาบุคลากร
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.นางสาวสิตานุช ภู่สิทธิกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรมา ประชุม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ และการลาทัศนศึกษาต่างประเทศ (สถาบันชีววัตถุ สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์)
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม รวมทั้งการรับทุนจากแหล่งทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. การขอรับการจัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ
 4. การจัดทำแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)
 5. การจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร (Succession Plan)
 6. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
 7. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
 8. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.นางสาวปรวดี กาลวิบูลย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมนา ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ และการลาทัศนศึกษาต่างประเทศ (สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันวิจัยสมุนไพร กองแผนงานและวิชาการ)
 2. ติดตาม และดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)
 3. การจัดทำแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path)
 4. การจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร (Succession Plan)
 5. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
 6. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
 7. สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ PMQA และรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำรายงานประจำปี
 8. ปรับปรุงและพัฒนา Website ของฝ่าย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.นางสาวมัลติกา น้อยกลัด

นักทรัพยากรบุคคล

 

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ และการลาทัศนศึกษาต่างประเทศ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยทางคลินิก สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
 2. จัดทำรายงานข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ/ต่างประเทศ
 3. การเพิ่มคุณวุฒิ
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. (ว่าง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 1. งานเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือน และระบบจ่ายตรง
 2. ดำเนินการตามระบบบำเหน็จ บำนาญ
 3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 4. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากรดีเด่น รายไตรมาส/ประจำปี
 5. การออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการ
 6. งาน กบข. และ กสจ.
 7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 8. การขอพระราชทานเพลิงศพ
 9. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (DPIS)
 10. บันทึกความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
 11. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เงินงบประมาณและเงินบำรุง
 12. ค่าตอบแทนแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.นางประชุม ครุฑไทย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 1. งานเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจาก เงินเดือน และระบบจ่ายตรง
 2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 3. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากรดีเด่น รายไตรมาส/ประจำปี
 4. การออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ
 5. งาน กบข. และ กสจ.
 6. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 7. การขอพระราชทานเพลิงศพ
 8. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (DPIS)
 9. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 10. บันทึกความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
 11. ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เงินงบประมาณและเงินบำรุง
 12. ค่าตอบแทนแพทย์ เภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.นางสาวกชพร นิตยาวงศ์

นักทรัพยากรบุคคล

 1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 2. งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (DPIS)
 3. การเปลี่ยนชื่อ-สกุลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 4. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากรดีเด่น
 5. บันทึกความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย