ติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
และแนะนำ-ติชม website
หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Link
 

 
เกี่ยวกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รู้จักกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ คำนวณบำเหน็จบำนาญ
อัตรากำลัง แบบขอรับเงินสวัสดิการ
การเกษียณอายุราชการ ระเบียบการลา
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรีกรม/บุคลากรดีเด่น ระเบียบและแบบฟอร์ม : (การลาศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย)
การบรรจุข้าราชการและการใช้บัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการ
News Update
ประกาศกรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 ( เพิ่มเติม)

รายละเอียดเกี่ยวกับประกาศกรมฯ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
สรุปการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต
แบบประเมินผลฯลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลฯพนักงานราชการ
แบบประเมินผลฯลูกจ้างชั่วคราว
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลฯ
ตัวอย่างแบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดเกี่ยวกับการชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หนังสือถาม-ตอบ เกี่ยวกับการชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2556 (รอบที่ 2 )
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข **เลขที่สัญญาจ้างกรมฯ เป็นผู้กำหนดให้**
สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (มีแก้ไขสัญญาจ้างหน้า 3 จากผู้ว่าจ้างเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการ)
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสำหรับจัดทำสัญญาจ้าง ( ภาคผนวก ก. )
สรุปหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) พกส
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (รายละเอียด แบบแสดงเจตนาฯ และตัวอย่างแบบประเมินฯ)
การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มฯ
หลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการจ้าง การสรรหาและเลือกสรร และแบบสัญญาจ้าง
หลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ วันที่ 25 ก.ค. 56
แนวทางการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
Power point พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 ก.ค.56
ระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฯ พ.ศ.2556
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ วันที่ 26 ก.ค.56
Power point “การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” โดย กรมบัญชีกลาง
เอกสาร “สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และบริการของ กบข.” โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แบบฟอร์มข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
Information
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (12/09/55)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
หนังสือเวียนการเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
แบบฟอร์มสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน/ 1 ตุลาคม
แบบฟอร์มสำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2555 (04/05/55)
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ดาวน์โหลดแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ (24/04/55)
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
รายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (02/04/55)
การประเมินผลสมรรถนะ
แนวทางการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ (02/04/55)
แบบฟอร์ม IDP (02/04/55)
แบบรายงานการประเมินสมรรถนะ (02/04/55)
งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
สรุปการกำหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต
แบบประเมินผลฯลูกจ้างประจำ
แบบประเมินผลฯพนักงานราชการ
แบบประเมินผลฯลูกจ้างชั่วคราว
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
หนังสือเวียนการเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
แบบฟอร์มสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 เมษายน/ 1 ตุลาคม
แบบฟอร์มสำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
แนวทางปฏิบัติเรื่องการขอรับและการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-pension)
คู่มือแนวทางปฏิบัติ เรื่องการขอรับและการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-pension) (05/09/55)
หมายเหตุ สำหรับภาคผนวก (แผนภูมิ แบบฟอร์มต่างๆ และระเบียบ) Download ได้จากเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th และเว็บไซด์ของ กบข. http://www.gpf.or.th
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
รายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (14/10/54)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอพระราชทานเครื่องราชฯให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
การประเมินผลงานทางวิชาการ
การส่งผลงานประเมินระดับชำนาญการพิเศษลงมา
แบบฟอร์ม
- แบบเสนอข้อมูลบุคคล (แบบ 1)
- แบบประเมินผลงาน (แบบ 2)
- แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร.1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร.0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542
- ประกาศ อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- หลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ
การส่งผลงานประเมินระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
แบบฟอร์มสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักฟิสิกส์รังสี
- แบบประเมินลักษณะของบุคคล
- แบบการส่งผลงานประเมิน
แบบฟอร์มสำหรับตำแหน่งเภสัชกร
- แบบประเมินลักษณะของบุคคล
- แบบประเมินลักษณะของบุคคล
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.07.08.4/ว16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
เอกสารการบรรยายการเขียนบทความทางวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขอรับการประเมิน วันที่ 8 มิ.ย.2555
ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (12/09/55)
คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (20/03/55)
มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ (20/03/55)
คู่มือสมรรถนะหลัก:คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ (20/03/55)
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (10/06/54)
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) เพื่อขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559
แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.2553-2556) (15/06/54)
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (15/06/54)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556) (15/06/54)
งานอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามสายงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เอกสารประกอบการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
แบบฟอร์มการเขียนแบบบรรยายลักษณะงาน
การกำหนดรายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายละเอียดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ (14/12/2553)
เรื่องอื่นๆ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานโปร่งใสของส่วนราชการ ปี 2554
แบบฟอร์ม 1 และแบบฟอร์ม 2 (17/06/54)
ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23)

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5)

เอกสารบรรยายชี้แจงเรื่อง พ.ร.บ. ใหม่ จาก สำนักงาน ก.พ.

สาระสำคัญในการปรับปรุง พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หนังสือสาระสำคัญ Power Point

แนวทางการจัดคนลงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ข้าราชการ ฯ 2551

การปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ. 2551

คำถาม - ตอบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ให

กฎ ก.พ. ที่สำคัญ

กฏ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองฯ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

ข้อมูลกองทุนสวัสดิการ

รายละเอียดกองทุนสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Power point)

 
About Officials
คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี
หลักเกณฑ์การลาออกในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม
แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจบุคคลเข้รับราชการ
ใบขอโอน
 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 6
88/7 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร:0-2951-0000 ต่อ 99018-19 99062-63 99085 99182 Fax:0-2591-5232
E-mail : hr_dmsc@dmsc.mail.go.th