- ฐานข้อมูล องค์ความรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (update 8 ก.ย. 2560)
- เว็บไซต์ KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(update 1 พ.ย. 2560)
- ไฟล์ VDO เรื่องเล่าเร้าพลัง KM DAY วันที่ 3 สิงหาคม 2560 (update 1 พ.ย. 2560)
- ไฟล์ VDO ทิศทาง KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ท่าน CKO :นพ.พิเชฐ บัญญัติ (วันที่โพสต์ 16 ส.ค. 2560) (update 1 พ.ย. 2560)
KM ปีงบประมาณ 2561
1. คณะทำงานจัดการความรู้ (KM) ศูนย์ฯ ปี 2561 Update 11 พ.ย.60
2. ทีมงานจัดการความรู้ กรมฯ ปี 2561 Update 11 พ.ย.60
3. แผนการจัดการความรู้ (ศูนย์ฯ) ประจำปีงบประมาณ 2561 Update 11 พ.ย.60
4. ไฟล์การนำเสนอความรู้ Tacit knowledge ปี2561 (พ.ย.61-ก.พ.61) Update 28 พ.ย.60
5. ตารางการนำเสนอความรู้ Tacit knowledge ปี2561 (พ.ย.61-ก.พ.61) Update 24 พ.ย.60
6. ภาพกิจกรรมการนำเสนอความรู้ Tacit knowledge ครั้งที่1 Update 24 พ.ย.60
7. ภาพกิจกรรมการนำเสนอความรู้ Tacit knowledge ครั้งที่2 Update 28 พ.ย.60
KM ปีงบประมาณ 2560
1. คณะทำงาน KM ปี 2560
2. รายชื่อ Communities of Practice
3. แผนการจัดการความรู้ (KM) ปี 2560  Update 25 ม.ค.60
4. โปสเตอร์ องค์ความรู้ : วิธีการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ  Update 28 ส.ค.60
5. เนื้อหา องค์ความรู้ : วิธีการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ  Update 28 ส.ค.60
6. เนื้อหา(เอกสาร2) องค์ความรู้ : วิธีการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ  Update 28 ส.ค.60
7. รายงานผลดำเนินงานตามแผนKM ปี 2560 รอบ 6 เดือน  Update 5 ก.ย.60
8. รายงานผลดำเนินงานตามแผนKM ปี 2560 รอบ 9 เดือน  Update 5 ก.ย.60
9. รายงานผลดำเนินงานตามแผนKM ปี 2560 รอบ 12 เดือน  Update 5 ก.ย.60
10. สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 1  Update 5 ก.ย.60
11. สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 2 และ 3  Update 5 ก.ย.60
12. สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 4 และ 5  Update 5 ก.ย.60
13. บัญชี ORgannization Knowledge ปี 2560  Update 8 ก.ย.60
14. เอกสารสรุป KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560(pdf 103 หน้า)  Update 1 พ.ย.60
KM ปีงบประมาณ 2559
1. คณะทำงาน KM ปี 2559
2. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 9 เดือน
5. การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ
6. บัญชี MSDS ของเชื้อจุลชีพที่ใช้ในศูนย์ฯ
7. บัญชีผู้เชี่ยวชาญด้าน Biorisk
8. เอกสารข้อมูลความรู้และแหล่งที่มา
(วันที่ปรับปรุง 15 ก.ค.2559)
KM ปีงบประมาณ 2558
คณะทำงาน KM ปี 2558
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานการประชุม KM ครั้งที่ 1/2558 (update 31 มีนาคม 2558)
รายงานการประชุม KM ครั้งที่ 2/2558 (update 1 เมษายน 2558)
รายงานการประชุม KM ครั้งที่ 3/2558 (update 24 กรกฎาคม 2558)
องค์ความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี มิถุนายน 2558)
การจัดการความรู้ เรื่อง Multi-laboratory Method Validation โดย น.ส.กฤติกา น้อยถนอม (พฤษภาคม 2558)
บัญชีตำรา/เอกสารด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
บัญชีรายชื่อเชื้อมาตรฐานกลางของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
รายการสารเคมีของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
รายการสารเคมี (SolventChemical) ศวก.ที่10 อุบลราชธานี งานพิษวิทยา(มีนาคม2558)
รายการสารเคมี (SolventChemical) ศวก.ที่10 อุบลราชธานี งานวิเคราะห์ยา(ตุลาคม2557)
ตารางแสดงรายการสารเคมีทั่วไปของห้องปฏิบัติการศวก.ที่10 อุบลราชธานี
     (งานวิเคราะห์ยา-งานพิษวิทยา-งานวิเคราะห์อาหาร) (มีนาคม58)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการของเสียและขยะของห้องปฏิบัติการด้านเคมี (25 กย. 58)
ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อเชื้อมาตรฐานกลางของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ KM ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
KM ปีเก่าๆ
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
ค้นหาข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์ จาก เว็บไซต์ ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี